ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ & ΒΙΟΑΙΘΑΝΟΛΗ: ΣΥΜΒΑΛΛΟΥΝ ΣΤΗΝ ΒΙΩΣΙΜΗ ΛΥΣΗ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ;

10/2/2023

Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας είναι ένας από τους πιο αποτελεσματικούς τρόπους για την επίτευξη της αειφόρου ανάπτυξης σε όλο τον πλανήτη. Η αύξηση του μεριδίου τους για την κάλυψη των ενεργειακών αναγκών του ανθρώπου θα βοηθήσει στο να παρατείνει την ύπαρξη των αποθεμάτων ορυκτών καυσίμων, στην αντιμετώπιση των απειλών που προέρχονται από την αλλαγή του κλίματος, και θα επιτρέψει τη βελτίωση της ασφάλειας του ενεργειακού εφοδιασμού σε παγκόσμια κλίμακα. Επί πλέον η ανανεώσιμη ενέργεια αποτελεί ήδη το βασικό μοχλό «πράσινης», δηλαδή βιώσιμης ανάπτυξης στις οικονομίες τόσο των ισχυρών και ανεπτυγμένων, όσο και των υπανάπτυκτων, φτωχών χωρών, προσφέροντας χιλιάδες θέσεις εργασίας και δίνοντας νέες διαστάσεις στις αγροτικές τους οικονομίες. Οι περισσότερες από τις "νέες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας" εξακολουθούν να υφίστανται μεγάλης κλίμακας εμπορική ανάπτυξη, αλλά ορισμένες τεχνολογίες δεν έχουν ακόμη εδραιωθεί. Καθημερινά μπαίνουν στη ζωή μας νέοι όροι : φωτοβολταϊκά στοιχεία, αιολικά πάρκα, βιοαέριο, βιομάζα, βιοενέργεια, βιοτεχνολογία, βιοκαύσιμα.

Μεγάλο μέρος των ενεργειακών αναγκών της ανθρωπότητας αφορά στις μεταφορές. Είναι ξεκάθαρο ότι η βιωσιμότερη λύση στον τομέα είναι το φθηνό υδρογόνο. Όμως δυστυχώς παραμένει ακόμη ακριβή και μη ανταγωνιστική, προς το παρόν η τεχνολογία της ενεργειακής του αξιοποίησης. Σαν ενδιάμεση εναλλακτική λύση, προβάλλονται τα βιοκαύσιμα. Στην κατηγορία αυτή υπάγονται πάρα πολλές καύσιμες ουσίες που προέρχονται από βιομάζα. Υπάρχει μεγάλη ποικιλία βιομάζας από όπου μπορεί να παραχθούν με τη βοήθεια της βιοτεχνολογίας, βιοκαύσιμα. Συνεπώς η εκτίμηση της βιωσιμότητας των ουσιών αυτών δεν μπορεί να είναι ίδια και γενική. Κυρίαρχο ρόλο ποιοτικό και ποσοτικό στην τεράστια γκάμα των βιοκαυσίμων, παίζουν το βιοντίζελ και η βιοαιθανόλη. Και τα δύο όμως μπορούν να παραχθούν από μεγάλη ποικιλία συμβατικών ή ενεργειακών φυτών, καθώς και από άχρηστα δασικά και γεωργικά παραπροϊόντα, ακόμη και από αστικά απορρίμματα. Συνεπώς η αξιολόγηση της βιωσιμότητάς τους, που αποτελεί και βασικό κριτήριο της συμβολής τους στην κάλυψη ενεργειακών αναγκών στις μεταφορές, μπορεί μεν να στηρίζεται σε ενιαία κριτήρια, αλλά δίνει διαφορετικά αποτελέσματα.

ΠΗΓΗ Β.ΔΑΒΟΡΑΣ

Αναφορές : Βιοαιθανόλη η χρήση της στα τζάκια